Hemslöjd är både folkkonst, klädedräkt, ett folkligt kulturarv och kulturella identitet. Hemslöjd förenar nutid och tradition, lokal särprägel med internationella influenser. Slöjdade föremål är präglade av handens arbete och kunskap om material och teknik. Slöjdens material och hantverksmässiga tekniker är resurssnåla och har liten påverkan på miljön. Överföring av handens kunskap till yngre generationer, för bevarande och utveckling av olika slöjdtekniker i framtiden, ligger helt i linje med Unescos konvention om bevarandet av det immateriella kulturarvet.