2019.01.22/osynlig

Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter

Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter är en förening för yrkesverksamma hemslöjdskonsulenter och liknande. Det finns länshemslöjdskonsulenter som arbetar regionalt och det finns rikskonsulenter inom speciella ämnesområden och som har hela landet som sitt verksamhetsfält. Föreningen arbetar med yrkesrelaterade frågor, informerar om slöjd och vårt yrke på till exempel mässor och som samordnande för nationella frågor.

2019.01.22/osynlig/DSC03280

Barn och unga

Barn och unga är ett prioriterat arbetsområde för landets hemslöjdskonsulenter. På många håll finns det konsulenter med särskilt fokus på barn och unga. Vi arbetar för att barn ska få lära känna hemslöjdens material och metoder och få skapa själva. Detta gör vi genom att arrangera fortbildningar för lärare och andra pedagoger men också genom direkt verksamhet som Slöjdklubben eller deltagande i festivaler och andra kulturarrangemang.  

2019.01.22/osynlig/flat

Hållbarhet

Genom att upplysa om slöjdens kunskaper och naturliga material kan hemslöjdskonsulenterna/slöjdutvecklarna bidra till att öka medvetenheten om en hållbar utveckling av samhället. 

2019.01.22/osynlig/skarv

Kulturarv

Traditionell hantverkskunskap är ett av de fem områden som Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet omfattar. Med immateriellt kulturarv menas en kunskapstradition som överförs mellan generationer. Men slöjdens tysta kunskaper förs inte idag naturligt vidare mellan generationer på samma sätt som tidigare. Vi vill därför verka för att bibehålla en hög kunskapsnivå på slöjden och hantverket och i förlängningen använda det levande kulturarvet till nyskapande.

2019.01.22/osynlig/ylle

Förmedla kunskap

Hemslöjd är både folkkonst, klädedräkt, ett folkligt kulturarv och kulturella identitet. Hemslöjd förenar nutid och tradition, lokal särprägel med internationella influenser. Slöjdade föremål är präglade av handens arbete och kunskap om material och teknik. Slöjdens material och hantverksmässiga tekniker är resurssnåla och har liten påverkan på miljön. Överföring av handens kunskap till yngre generationer, för bevarande och utveckling av olika slöjdtekniker i framtiden, ligger helt i linje med Unescos konvention om bevarandet av det immateriella kulturarvet.